Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Dane osobowe w MPEC Spółka z o.o.

Wypełniają obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy iż Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach gromadzi Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług, wykonywaniem umów, wizytami na stronie internetowej www.mpec.kielce.pl oraz w celu nawiązania kontaktu mailowego lub osobistego.

Tym samym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-325 Kielce, ul. Poleska 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowe prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000059291, NIP 65703009080, REGON 290523434, kapitał zakładowy: 39.926.500,00 zł w pełni opłacony (dalej MPEC), jest Administratorem Państwa danych osobowych

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w MPEC Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymaganiami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat Odbiorców ciepła i kontrahentów są gromadzone i przetwarzane w Spółce przede wszystkim w trakcie zakupu lub sprzedaży wyrobów lub usług, a także w trakcie korzystania z www.mpec.kielce.pl.

Dane osobowe mogą obejmować:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę użytkownika i hasło;
 • adres zamieszkania lub miejsca pracy, adres e-mail i/lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania i dostawy;
 • wszelkie inne udzielane nam informacje.

Pliki cookie, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, mogą gromadzić:

 • informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej;
 • przeglądarkę internetową i system operacyjny użytkownika.

Sposób wykorzystania informacji

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych wyrobów lub usług oraz zlecenia przez Spółkę dostaw wyrobów lub wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym);
 • w odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych produktów lub usług);
 • udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Odbiorcy ciepła, kierowania dedykowanych wyrobów i świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
 • udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych produktów i usług, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
 • obiekty naszej Spółki są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z uzasadnionymi interesami zarówno Odbiorców ciepła, naszych kontrahentów, jak i naszej Spółki, a sposób administrowania wizerunkiem osób określa stosowna instrukcja;
 • możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 • naszym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom;
 • organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym;
 • usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy dostawcy specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu MPEC;

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom realizującym usługi na zlecenie MPEC (m.in. roboty budowlane, usługi informatyczne, prawne, bankowe) oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także organom kontrolującym działalność MPEC (art. 13 poz. 1 lit. e RODO).

Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Nie dokonujemy również profilowania Państwa danych (profilowanie to automatyczna analiza Państwa danych)

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia przez MPEC danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega MPEC; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO; brak jest uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych poprzez otrzymanie ich w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (art. 21 RODO).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (art. 77 RODO).

 Klauzule informacyjne do pobrania

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych zawartych w umowie (pdf, 214 pdf) 

Informacja o przetwarzaniu danych na funpage FB MPEC  (pdf,345 KB)

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z monitoringiem wizyjnym MPEC  (pdf, 215 KB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym na stronie www.mpec.kielce.pl (pdf, 213 KB)

Formularz zgody i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji  (pdf, 214 KB)

Kontakt z IOD

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych w MPEC Spółka z o.o. w Kielcach proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • pisemnie: MPEC Spółka z o.o., 25-325 Kielce, ul. Poleska 37
 • mailowo: rodo@mpec.kielce.pl
 • telefonicznie:   +48 41 333 51 64 Katarzyna Pierzak