Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za ciepło dostarczane przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach jest taryfa ciepła, stanowiąca zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa jest opracowywana i zatwierdzana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, których trzonami są: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 194, poz. 1291). Na wysokość cen i stawek opłat zawartych w tych taryfach MPEC Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu.

 

Zmiana taryfy usług przesyłowych dla źródła PGE EC S.A. obowiązująca od 7 grudnia 2022 r.

Zmiana taryfy dla lokalnych kotłowni gazowych obowiązująca od 19 października 2022 r.

Zmiana taryfy dla źródła ciepła przy ul. Hauke Bosaka 2A obowiązująca od 1 października 2022 r.

Aktualna XVIII taryfa MPEC_Spółka z o.o. w Kielcach   stosowana od dn. 1 lipca 2022 (pdf, 4.25 MB)

 

Taryfy producentów ciepła dla Odbiorców MPEC Spółka z o.o.: 

Opłaty za usługi i czynności dodatkowe

Z dniem 28 lipca 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach wprowadza opłaty za dodatkowe usługi eksploatacyjne.

Opłaty za poszczególne rodzaje usług i czynności dodatkowych:

1. Ponowne wznowienie bądź zatrzymanie dostaw ciepła – dotyczy ponad umownego ponownego wznowienia lub wyłączenia dostaw ciepła na zlecenie odbiorcy (za każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakończaniu ogrzewania budynku (nie dotyczy pierwszego uruchomienia i wyłączenia budynku w każdym roku) – 142,62 zł netto, 32,80 zł VAT, 175,42 zł brutto

2. Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) – 142,62 zł netto, 32,80 zł VAT, 175,42 zł brutto

3. Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) – 215,98 zł netto, 49,68 zł VAT, 265,66 zł brutto

4. Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy – 323,97 zł netto, 74,51 zł VAT, 398,48 zł brutto

5. Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej, na skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z instalacji wewnętrznej – 431,96 zł netto, 99,35 zł VAT, 531,31 zł brutto

6. Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie, bez czynności remontowych oraz uzupełniania instalacji wewnętrznej – 142,62 zł netto, 32,80 zł VAT, 175,42 zł brutto